کتاب مبین

آن خلوت بيکرانه خاموش و سرد را چگونه بر دوش ميکشی؟چگونه پر می کنی؟حرفهايت را با که ميگويی؟غم هايت را به که ميدهی؟ناله هايت را چه ميکنی؟
برای قصه هايت مخاطبی نداری؟برای تنهايت ياری نداری؟برای درد هايت نمی نويسی ؟
کسی نداری که در آن خلوت ساکت تنهايت به او بينديشی؟کسی نداری که برايش فداکاری کنی؟
تلاش کنی،محرومیت بری؟برایت پیغام بیاورد؟برایت قصه سر کند؟پس چه میکنی؟پس به کدام قلم است که سوگند می خوری؟پس به کدام نوشته است که قسم میخوری؟
پس کدام مرکب است که از خون شهیدان برتر می شماری؟پس آن.::لوح محفوظ::. چیست که میگویی؟آن را برای که نوشته ای؟
چرا نگه داشته ای؟چرا نمی دهی که بخوانند؟
کسی نداری؟یا داری و نمی خواهی بخواند؟مگر در آن لوح محفوظ چه ها نوشته ای؟خجالت میکشی که او بخواند؟مگر حرف های لوسی نوشته ای؟مگر تصنیف ساخته ای؟چرا هی از لوح محفوظ حرف میزنی و نشانش نمیدهی؟در تورات ،در انجیل،در زبور داوود،در صحف ابراهیم،در قران محمدهمه سخن از این لوح محفوظ است پس چرا یک سطر از آن را در این کتاب هایت که به مبعوثانت داده ای تا انسانت بخواند نیاورده ای؟مگر این پروردهءتو،این امانتدار تو،این شاگرد درس های شگفت تو ،آنکه اسرار را به او تعلیم داده ای،آنکه.::نام::.ها را که هیچیک از فرشتگانت از آن خبر ندارند به او آموخته ای نباید از آن.::لوح محفوظ::.خبر دار شود؟راستی چرا؟چرا.::محفوظ::.؟این لوح سبز چیست؟این.::گفتگو های تنهائی::.ات،این دفتر زمردینت چه دارند؟دو تا است،.::لوح محفوظ::.و.::کتاب مبین::.آنها را نگاه داشته ای که چه کنی؟اصلا نخواهی داد؟بعد ها میدهی؟هنوز انسان طاقت کشیدن بار آن اسرار را ندارد؟یا نه،کمی لوس است؟نمی خواهی آن جباریت متکبر پر جلالت که همیشه سر چشمه ایات وحی بوده است چنگ ترانه هاو نغمه ها و تصنیف ها و راز و نیاز ها و سرود های رقص و شادی و شور و شعف های صمیمانه و محرمانه و نزدیک گردد؟
پس کی خو اهی داد؟ها!فهمیدم،در آخرالزمان،پس از قیام امام موعود،پس از ظهور منجی منتقم مصلح انقلابی منتُظُر!که دنیا را پر از عدل و صلح و سعادت خواهد کرد از آن پس که پر از ظلم و جنگ و تیره بختی شده بود!آری!این است که در قران خبر داده ای که او خواهد آمدو.::یاتی بدین جدید::.خواهد آمد و دین و کتابی تازه خواهد آورد.پس از قران جز این لوح محفوظ و آن.::کتاب مبین::. چه خواهد بود؟
هیچ...
چرا...
... دین جدید
دکتر شریعتی

  
| طاهر جلیلی ۱:٢٠ ‎ق.ظ ۱۳۸٢/۳/۱٩
comment نظرات ()