اين شعر رو ديروز توی دفتر خاطرات دوران راهنمايی پيدا کردم...

دوستی داشتم به نام آرش در کلاس اول راهنمايی باهاش آشنا شدم و تا آخر دبيرستان صميميترين دوستم بود.ولی بعد از اينکه ديپلم گرفتيم.اون دانشگاه بوشهر قبول شد و من دانشگاه تبريز و روزگار باعث شد از هم دور بيفتيم...اين شعر مال سال ۶۹ يا ۷۰ هست دقيقا يادم نيست....اين شعر رو آرش برام نوشته بود توی دفتر خاطرات...اگه حروف اول هر بيت رو کنار هم بزاريد يک اسم خواهد شد.

                        طرب آمـــــــــــد ز لـــــب لعل تو يار              طـــرب تو بشـــناســـم به عيــــــار 

                         آمـــــــد آن بــــوی خوش زلف نـگار               زلــف تابيـــــده بــــر پيــــچ عــــذار

                         هر دو آن تيــــــــــر و کـمـــان رخ  او               آنچنــــان تير بزد تيـــر چـــو خــار

                         ريخــــت او خــون دل عاشــق خـود              پـرپــرش کـــــرد دل او به هــــــــزار

                         جــــان آن عاشـق بسـوزد از جفـــا              مرهم اين زخمهـا نی در شمـــــار

                         لـــازم ديــــــدن دل نالان  بـــــــــــود              آن دل نــالان نبـــــــاشد  اختيـــــار

                         ياد خال آن لب شيرين خوش است              ای خوش آن ياد لبی همچون بهار

                         لـای لـای آن صــــــدا نـــو شيـن بود             خاصه با ناز آيد آن صوت خيــــــــار۱

                         يــــــــادی از او در دل آرش بـــود                   ياد او شيرين بــــود در ليــــل تــــار

۱=صوت خيار:يعنی صدای لطيف

  
| طاهر جلیلی ٢:۱٠ ‎ق.ظ ۱۳۸٢/٥/٢۱
comment نظرات ()