اگر باران ببارد

و اما / اگر باران ببارد/ بی تردید/ چتری خواهم شد/ برای تو #طاهر_جلیلی

تیر 97
4 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
مهر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
8 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
مرداد 84
1 پست
آبان 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
12 پست
تیر 82
11 پست
خرداد 82
10 پست
اسفند 81
5 پست
بهمن 81
7 پست
دی 81
7 پست