اگر باران ببارد

و اما / اگر باران ببارد/ بی تردید/ چتری خواهم شد/ برای تو #طاهر_جلیلی

مهر 97
2 پست
تیر 97
4 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
مهر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
8 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
مرداد 84
1 پست
آبان 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
12 پست
تیر 82
11 پست
خرداد 82
10 پست
اسفند 81
5 پست
بهمن 81
7 پست
دی 81
7 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
داستان،هنر
در زمانی که همه هنرمند هستند من فقط هنر را دوست دارم و به دنبال اصل آن میگردم.