اول دی ماه

زمان گذشت
زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت
چهار بار نواخت
امروز روز اول دیماه است
من راز فصل ها را میدانم
و حرف لحظه ها را میفهمم
نجات دهنده در گور خفته است
و خاک ‚ خاک پذیرنده
اشارتیست به آرامش


 

/ 1 نظر / 23 بازدید
محمد

دي ماه بود كه تصادف كرد، نه؟! ساعت چهار. ساعت چهار. چهار. چهار.