تنهایی بهای سنگین زلال ماندن است

هر از چند گاهی آیینه دستشویی من به زبان می آید

و حرف های عجیبی می زند

مثلا می گوید:

تنهایی بهای سنگین زلال ماندن است.

من نیز پرده بخار دارش را پس کی زنم,تبسمی آغشته به کف خمیر دندان تحویلش می دهم

چراغش را خاموش و به میان شما باز می گردم.

دوربین قدیمی - عباس صفاری

/ 3 نظر / 30 بازدید
سوسن جعفری

تنهایی بهای سنگین زلال ماندن است؟ شاید ... شاید ...