برایم کمی بوی نان بیاور

آمدم تا تو را بویم،و تو ...
به پاس این همه راهی که آمده بودم...
نمیدونم حوصله چقدر مجال بده؟
تنها که باشی ثانیه ها میکوبن تو فرقت،تا نابودت کنن
تنهایی سنگین تر از تاب تحمل منه،سوال چقدر نمی آیی؟هم که بهش اضافه بشه،دیگه خودت فکرشو بکن!

/ 1 نظر / 16 بازدید