سر آن ندارد امشب

سر آن ندارد امشب

که برآید

آفتابی

چه خیال‌ها

گذر کرد

و گذر نکرد

خوابی
به چه دیر ماندی

ای صبح

که

جان من

برآمد

بزه کردی

و نکردند

مذنان

ثوابی
نفس خروس

بگرفت

که نوبتی بخواند

همه بلبلان

بمردند

و نماند

جز غرابی
نفحات صبح

دانی

ز چه روی

دوست دارم

که

به روی دوست ماند

که برافکند

نقابی
سرم

از خدای خواهد

که

به پایش

اندرافتد

که

در آب مرده

بهتر

که در

آرزوی آبی
دل من

نه مرد آنست

که با غمش

برآید

مگسی

کجا تواند

که بیفکند

عقابی
نه چنان گناهکارم

که به دشمنم

سپاری

تو

به دست خویش

فرمای

اگرم کنی

عذابی
دل همچو سنگت

ای دوست

به آب چشم

سعدی

عجبست

اگر

نگردد

که بگردد

آسیابی
برو ای گدای مسکین

و دری دگر

طلب کن

که هزار بار

گفتی

و نیامدت

جوابی

برای  سمیه توحیدلو

/ 2 نظر / 30 بازدید
راستین

خدا گوید: تو ای زیباتر از خورشید زیبایم تو ای والاترین مهمان دنیایم بدان آغوش من باز است شروع کن! یک قدم با تو، تمام گام های مانده اش با من..... [لبخند]