به کدامین گناه

حال غربی است

گوشه اتاق نامرتب ذوب آهن , پارس گاه به گاه و بی دلیل سگ ها,هجوم خاطرات,آشفتگی ذهن ,محکوم کردن خود به هزاران گناه ناکرده,که چه کردم که چنین شد و هزاران چرای بی پاسخ , وافکار آزاردهنده "چاقوی خود ساخته " که کجاست و چه می کند و زیر کدامین چتر .... و هزاران نمی دانم و نمی دانم

من به نمی دانم های خود ایمان دارم...

هنوز منتطرم صدایم کن ...

/ 1 نظر / 19 بازدید